หน้าเว็บ

น.ส ปวราพร หาญบุญศรี รหัส 227 เอกการจัดการทั่วไป รุ่น 19

ฮอดเกตต์ส (Hodgetts,1999,pp.256-258)

ให้แนวคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผู้นำว่า

1. การมีสติปัญญาเหนือผู้อื่น ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่จะมีระดับสติปัญญาสูง ส่วนผู้ที่มีระดับความสามารถทางสมองต่ำ จะประสบความสำเร็จในการบริหารงานอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด

2. การมีความมั่นคงาทงอารมณ์ ผู้นำที่ดีจะต้องมีวุฒิทางอารมณ์ นั่นคือ จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการและมีความยุติธรรม ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้นำที่ดีต้องเป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำได้

3. การรู้จักใช้แรงจูงใจ ผู้นำที่ดีจะต้องรู้ว่าการจูงใจเป็นภาวะความต้องการภายในจิตใจของบุคคล โดยธรรมชาติคนต้องการรางวัล ความก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และการมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ชาญฉลาดเพิ่มมากขึ้น

4. การมีทักษะในการแก้ปัญหา ผู้นำที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วย โดยที่จะมองว่าปัญหาคือสิ่งท้าทาย และเป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ถึงความสามารถในการจัดการปัญหา

5. การมีทักษะด้านการบริหาร ผู้นำที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะผู้นำตามลำดับสายการบังคับบัญชา จะต้องมีทักษะการบริหารเกี่ยวกับทักษะด้านต่างๆดังต่อไปนี้

5.1 ทักษะทางด้านเทคนิค เป็นความรู้ความชำนาญในระดับปฏิบัติการ โดยจะต้องรู้ว่างานแต่ละงานจะต้องปฏิบัติอย่างไร

5.2 ทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ เป็นความรู้เกี่ยวกับ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

5.3 ทักษะทางด้านความคิดรวบยอด เป็นความรู้เกี่ยวกับการจักดการทุกด้านขององค์การ เพื่อให้ทุกฝ่ายขององค์การประสานเข้าด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น: